Thông tin liên hệ

Bài 5: Toán tử trong PHP

Chủ nhật - 07/04/2019 21:43

1.Toán tử nối

Toán tử nối dùng để nối các kiểu dữ liệu khác lại với nhau. Để sử dụng toán tử nối chúng ta sử dụng dấu “.”
Ví dụ: "Xin chào bạn" . $tên . " bạn " . $tuổi .  "tuổi".
 

2.Toán tử gán

Toán tử gán lấy giá trị của toán hạng bên phải gán cho toán hạng bên trái. Để sử dụng toán hạng gán ta sử  dụng dấu “=” . Toán hạng gán này ta vẫn thường sử dụng gán giá trị cho biến, chuỗi, …

Ví dụ :
$tên = "Nguyễn Văn A";
$tuổi = 15;
 

3.Toán tử số học

Bao gồm các phép toán đơn giản cộng, trừ, nhân, chia trong số học. Ngoài ra còn có phép chia lấy dư (%).

  • Toán tử + : Toán tử cộng , sử dụng để tính tổng hai số hạng với nhau
    Ví dụ : 10 + 5 = 15
  • Toán tử  – :Toán tử trừ, sử dụng để tính hiệu của số hạng thứ nhất trừ số hạng thứ hai
    Ví dụ : 20 – 6 =14
  • Toán tử * : Toán tử nhân , sử dụng để tính tích của hai số hạng với nhau
    Ví dụ : 5 * 7 = 35
  • Toán tử / : Toán tử chia, sử dụng để tính thương của số hạng thứ nhất chia cho số hạng thứ hai
    Ví dụ : 20 / 6 = 3.333333
  • Toán tử % : Toán tử chia dư, sử dụng để lấy số dư của phép chia số hạng thứ nhất cho số hạng thứ hai
    Ví dụ : 10 % 4 = 2

4.Toán tử so sánh

Là toán tử được sử dụng để thực hiện các phép toán so sánh giữa hai số hạng. Toán tử này trả về một trong hai giá trị là true hoặc false, giúp ta kiểm tra các điều kiện.

Toán tử Mô tả Ví dụ
== Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, nếu không trả về false. 3==5 trả về false
!= Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu không bẳng trả về true, nếu bằng thì trả về false. 5!=6 trả về true
> Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn toán hạng bên phải hay không, nếu có trả về true, nếu không trả về false. 5>7 trả về false
< Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn toán hạng bên phải hay không, nếu có trả về true, nếu không trả về false. 9<10 trả về true
>= Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng toán hạng bên phải hay không, nếu có trả về true, nếu không trả về false. 5>=5 trả về true
<= Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng toán hạng bên phải hay không, nếu có trả về true, nếu không trả về false. 9<=8 trả về false

5.Toán tử logic

Toán tử logic là các tổ hợp các giá trị boolean.

  • Toán Tử And : ký hiệu && hoặc là and
A B A & B
True True  True
True False False
False True False
False False False
  • Toán tử Or : ký hiệu || hoặc or
A B A || B
True True True
True False True
False True True
False False False
  • Toán tử Xor : ký hiệu xor
A B A Xor B
True True False
True False True
False True True
False False False
  • Toán tử Not: ký hiệu !

Toán tử này gọi là toán tử phủ định, nếu giá trị  biểu thức đang là false thì sẽ chuyển thành true và ngược lại.

5.Toán tử kết hợp

Khi viết chương trình với PHP , đôi lúc chúng ta cần tăng hoặc giảm biến một đại lượng số nguyên nào đó. Khi đó chúng ta cần dùng tới toán tử kết hợp.

Toán tử Ví dụ Giải thích
++ $a++ $a = $a + 1
$a– $a = $a – 1
+= $a+=$b $a = $a + $b
-= $a-=$b $a = $a – $b
*= $a*=$b $a = $a * $b
/= $a/=$b $a = $a / $b

 

Như vậy qua bài học này chúng ta đã có thể nắm rõ và hiểu được về toán tử trong PHP, cách sử dụng và ý nghĩa của nó.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây