Thông tin liên hệ

Bài 10: Hàm trong PHP

Chủ nhật - 07/04/2019 23:52
Hàm trong PHP là gì – Hàm là một tập hợp các đoạn mã, nhằm thực thi một công việc gì đó. Các đoạn mã bên trong hàm chỉ được thực thi khi hàm đó được triệu gọi. Tức là khi bạn tạo hàm thì các đoạn mã bên trong đó sẽ không được thực thi cho đến khi hàm được triệu gọi. Trong PHP có hai loại hàm chính là : Hàm do người dùng tự định nghĩa và Hàm hỗ trợ trong PHP.

1. Hàm do người dùng tự định nghĩa

a. Hàm tự định nghĩa không tham số

Cú pháp :
 

<?php
function ten_ham(){
 //Khối lệnh thực thi
}
?>
Note: Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái, con số và dấu gạch dưới, nhưng phải bắt đầu từ chứ cái hoặc dấu gạch dưới.
Ví dụ:
<?php
function tinh_tong(){
  $a = 5;
  $b = 7;
  $tong = $a + $b;
  echo $tong;
}
tinh_tong();
?>

b. Hàm tự định nghĩa có tham số

Cú pháp:

function tên_hàm($tham_số_1,$tham_số_2,...,$tham_số_n){
 //Khối lệnh thực thi
}

Ví dụ :
 

<?php
function thong_tin($ten,$tuoi,$gioi_tinh){
  echo "Thông tin của bạn:<br>Tên: ".$ten."<br>Tuổi: ".$tuoi."<br>Giới tính: ".$gioi_tinh;
}
thong_tin("Việt",15,"Nam");
?>

c. Hàm tự định nghĩa có giá trị trả về
Cú pháp:

function tên_hàm(có hoặc không có tham số){
 Khối lệnh thực thi
 return $giá_trị;
}
$giá_trị : trả về sẽ được gán cho hàm.
Ví dụ:
<?php
function tinh_tong(){
  $a = 6;
  $b = 4;
  $tong = $a + $b;
  return $tong;
}
function kiem_tra($number){
  if($number > 10)
    return "Không phải là điểm số của học sinh";
  else
    return "Nằm trong thang điểm của học sinh";
}
echo kiem_tra(tinh_tong());
?>

2. Một số hàm hỗ trợ trong PHP

a. Hàm explode()

Tách chuỗi ban đầu theo một ký hay một chuỗi ký tự mẫu và trả về một mảng các ký tự trong chuỗi ban đầu.

Cú pháp:

explode($ky_tu, $chuoi_can_tach);
Ví dụ: 
<?php
$arr = array();
$str = "Hôm nay là một ngày đẹp trời!";
$arr = explode(' ',$str);
print_r($arr);
?>

b. Hàm implode()

Kết hợp các phần tử trong một mảng lại thành một chuỗi theo một ký tự hay một chuỗi ký tự mẫu.

Cú pháp:

implode($ky_tu, $mang);
Ví dụ:
<?php
$arr = array(9,5,3,8,7,"a","z","v",true);
$str = implode('=>',$arr);
echo $str;
?>

c. Hàm Str_replace()

Tìm ký tự hoặc chuỗi ký tự trong chuỗi cha để thay thế bởi ký tự hoặc chuỗi ký tự mới. Kết quả trả về một chuỗi mới giữ nguyên chuỗi cũ.
Cú pháp: 

str_replace($chuoi_ky_tu_can_thay_the, $chuoi_ky_thay_the, $chuoi);
Ví dụ:
<?php
$arr = array(9,5,3,8,7,"a","z","v",true);
$str = implode('=>',$arr);
echo $str;
?>
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây